Disclaimer

1. De webpagina’s van de Kikkerkoning zijn in eigendom en beheer van De Kikkerkoning Kinderopvang.

2. Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website www.kikkerkoning.nl, www.bsodezee.nl, www.bsodelanderij.nl, www.bsohetstrand.nl van De Kikkerkoning en geldt voor eenieder die kennis neemt van de website.

3. Hoewel bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website grote zorgvuldigheid is betracht, kan De Kikkerkoning en de aan De Kikkerkoning gelieerde websites geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede)gebaseerd zijn op de op deze website(s) vervatte informatie.

4. De Kikkerkoning garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische berichten.

5. Alle rechten omtrent deze website, waaronder eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op informatie en afbeeldingen, en de hiermee verbonden informatie berusten bij De Kikkerkoning. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Kikkerkoning Kinderopvang is het niet toegestaan deze website of enig gedeelte daarvan te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren.

6. De Kikkerkoning behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer te wijzigen, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving. Elke wijziging zal worden gepubliceerd. U wordt geadviseerd deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer, dan kunt u zich richten tot De Kikkerkoning.